simbolična, buča, buče, polje, njiva, kmetijstvo Svet24.si

Kmetijski inštitut: Za lansko slabo letino buč ...

1712137942-172a6830-1712137928011 Svet24.si

Janša si je s tviti in izpadi v preteklosti zaprl...

780143_072-pop Necenzurirano

Kakšen bi bil Pop TV pod Janšo? Poglejte v ...

vila petek malecnik Reporter.si

Nekdanji Janšev čudežni deček za 749.000 evrov...

mark cuban pravi mvp pm Ekipa24.si

Provokacija v srbskem jeziku?! Neverjetno, kaj o ...

Park Bo-ram je pritegnila pozornost javnosti s svojim nastopom v Superstar K2 Odkrito.si

Žalost - nepričakovano preminula mlada pevka!

maribor Ekipa24.si

Maribor zavit v črno: Umrl nekdanji nogometaš ...

Novice Sevnica

Občina Sevnica s posodobljenim prostorskim načrtom

Piše: R.K.

Čas objave:
04.02.2022 11:44

Občinski svet Občine Sevnica je na 28. redni seji, ki je potekala v sredo, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3. S tem se zaključuje zahteven in kompleksen proces tretje obsežne spremembe krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012.

Vsebinsko predstavitev je po uvodnih nagovorih župana Srečka Ocvirka in vodje Oddelka za okolje in prostor Romana Perčiča podala predstavnica izdelovalca akta, Ljubljanskega urbanističnega zavoda, dr. Petra Vertelj Nared. Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev so bili poleg razvojnih projektov občine in pobud občanov tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom. Obravnavano je bilo celotno območje občine, spremembe pa so se nanašale tako na tekstualni kot grafični del občinskega prostorskega načrta.

Screenshot 2022-02-04 at 11.48.53.png
Grafični del občinskega prostorskega načrta občine Sevnica
R.K.
V celotnem procesu priprave akta je bilo obdelanih skupno 447 pobud v povezavi z razvojem dejavnosti na področjih gospodarstva, kmetijstva, turizma in vinogradništva ter z vidika uskladitve s stanjem, upravnimi dovoljenji in veljavnimi prostorskimi akti. Upoštevanih je bilo 61 % vseh pobud, 19 % je bilo delno upoštevanih, zaradi neskladnosti s kriteriji za vrednotenje, cilji prostorskega razvoja, varstvenimi cilji in predpisi pa je bilo 20 % pobud neupoštevanih. Pozitivno mnenje za vsako spremembo je moralo podati 30 nosilcev urejanja prostora.

Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Prilagajanje krovnega prostorskega akta potrebam posameznikov in gospodarstva je ena ključnih nalog na tem področju, zato bo Občina Sevnica takoj po uveljavitvi te spremembe že v prvi polovici letošnjega leta odprla nov postopek celovitih sprememb in dopolnitev.

Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj, skupaj z elaboratom ekonomike. S tem se, po opravljenih več temeljitih vsebinskih razpravah, omogočajo prostorski pogoji za nadaljnje načrtovanje izgradnje treh večstanovanjskih objektov s strani zasebnega investitorja na območju nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici.

Člani sveta so sprejeli poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022, ki ga je predstavil direktor Mitja Udovč. Temeljni gradnik delovanja podjetja je kakovostno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba s 24-urno dežurno službo, urejanje javnih površin, ravnanje z odpadki, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, javna razsvetljava, po novem pa deluje tudi kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine in kot dobavitelj zemeljskega plina. Delež storitev največje sevniško javno podjetje opravlja na trgu, s ciljem odpiranja investicijskega potenciala, ki je podlaga za nadaljnji razvoj.

Naslednja točka dnevnega reda je bila uskladitev cen komunalnih storitev v občini Sevnica, ki jih je na temeljih državne zakonodaje vsako leto potrebno uskladiti na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za obvezne gospodarske javne službe. Cene čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z odpadki ostajajo na primerljivi ravni. Zaradi splošne rasti cen energentov se nekoliko povečuje cena oskrbo s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Del končne cene za uporabnika je preko subvencij krit iz občinskega proračuna. Občinski svet potrdil vse štiri elaborate, prav tako pa tudi letošnji elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe; cena slednje se znižuje.

Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta sprejeli program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sevnica za obdobje 2022–2025, ki ga je celovito predstavil poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič. Program zajema ukrepe in cilje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki lahko prizadenejo občino Sevnica. Opredeljuje stanje ter temeljne cilje in naloge sistema varstva ter vidike morebitnih nesreč glede na ocene ogroženosti. Navaja smernice za organiziranje in razvoj sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter smernice za usposabljanje, izobraževanje in financiranje.

Člani sveta so v zaključnem delu seje podali pozitivno mnenje dvema kandidatkama za ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in sicer Olgi Vodopivec iz Malega Črnela in mag. Mateji Repovž Lisec z Malega Cirnika pri Šentjanžu, slednji s prednostjo pri imenovanju.